JDRVP organisation

Enhver er – uanset baggrund – meget velkommen hos Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening” – skriver vi i vores velkomsthilsen, men hvilke funktioner findes egentligt i JDRVP..? Det har vi prøvet at illustrere herunder, suppleret med en yderligere beskrivelse af de enkelte “delinger” og “grupper” i JDRVP.

JDRVP ORGKDODEL (KOMMANDODELINGEN) – indeholder primært JDRVP’s fælles forvaltnings- og støttestrukturer. Disse er organiserede i et antal grupper og funktioner;

 •  Materielgruppen – er ansvarlig for at forvalte JDRVP materiel, materielgenstande, tilbehør, drivmidler, etc. Gruppen ledes af Materielforvalteren og indeholder også vores Våbenmester.
 • Garagemester – er ansvarlig for forvaltning af JDRVP faciliteter på Dyrby. Er herunder bemyndiget til, at anvise opgaver og retningslinier, til øvrige grupper og medlemmer.
 • E/VMEK gruppen – er en støttestruktur, som, ud over at vedligeholde og reparere puljemateriel, også kan servicere og bistå øvrige grupper i deres projekter. Gruppen kan dog også vedligeholde og udstille egne effekter, f,eks. JDRVP IFLA.
 • Arbejdsmiljøgruppen – behandler arbejdsmiljø i JDRVP, og lave herunder indstillinger til bestyrelsen, samt retningslinier for foreningens medlemmer.
 • Miljøgruppen – behandler “røg, støj og møg” i JDRVP.
 • Reglementsforvaltningen – registrerer og forvalter JDRVP bibliotek af reglementer, vejledninger, publikationer, bøger, dokumenter, fotos, etc.

VEDLDEL (VEDLIGEHOLDELSESDELINGEN) – her udføres det praktiske arbejde, med at restaurere og vedligeholde JDRVP’s køretøjer og materiel. Delingen er organiseret i et antal grupper, som hver har beføjelser på, og ansvar for, et projekt. Til hver gruppe laves et direktiv eller kommissorium, som gruppen skal arbejde ud fra. Hver gruppe vælger en koordinator/tovholder, som er gruppens repræsentant og talerør, overfor f.eks. bestyrelsen.

SIGDEL (SIGNALDELINGEN) – med SIGDEL tænkes, i denne sammenhæng, ikke radioer etc., men derimod grupper og funktioner, som har fokus på de ”signaler” JDRVP udsender – altså hvorledes vi bedst præsenterer os, over for omverdenen.

 • Sekretariat – gruppen, som ledes af bestyrelsens sekretær, har sans for hvorledes vi udtrykker os. Hvordan vi bruger vores logo, brevskabeloner, skilteskabeloner, etc.
 • Arrangementsgruppen – beskæftiger sig med den nødvendige koordinering og planlægning, som er forbundet med de arrangementer, som JDRVP vælger at deltage i, eller selv arrangerer. Det betyder ikke, at gruppen påtager sig alt praktisk arbejde, men at den har et koordinerende ansvar, og sikrer at der til hvert arrangement er udpeget bl.a. en arrangementskoordinator.
 • Formidlingsgruppen – gruppens hovedtanke og mål er, som navnet siger, ”formidling”. Hvorledes kan vi, i forskellige sammenhænge, bedst udstille vore aktiviteter?, og formidle historie? Gruppen har også opgaver omkring udvikling af formidlingskoncepter,  som fleksibelt kan udbygges og gøres ”levende”, alt efter behov. Indenfor nogle udvalgte temaer, vil vi kunne tilbyde et antal forberedte udstillinger, til shows, på kaserner, på museer, på skoler, etc. Gruppen inkluderer udvalgte medlemmer, som har lyst og evner omkring at være kustoder, og fortælle ”levende” historie.
 • PR – gruppen har fokus på hvorledes foreningen JDRVP får omtale, og hvorledes vi bedst præsenterer os – pressekontakt, brochurer, plakater, lyd, film, foto, m.v.
 • Webmaster – gruppen har fokus på hvorledes vi bedst muligt benytter og udnytter internet og sociale medier.

FSDEL (FORSYNINGSDELINGEN) – indeholder de aktiviteter, og den virksomhed, som, ud over kontingenter og centralt tildelte midler, kan skaffe den nødvendige økonomi til de mange aktiviteter i JDRVP.

 • Finansiering – gruppen er, i snæver dialog med bestyrelsen, ansvarlig for udvælgelse, bearbejdning og pleje af sponsorer, samt afsøgning af f.eks. fondsmidler.
 • Merchandise – gruppen er ansvarlig for, ligeledes i snæver dialog med bestyrelsen, at tænke i JDRVP merchandise, til salg både i og udenfor JDRVP

 

Kommentarer:

Findes der så en chef og næstkommanderende i toppen, oppe i JDRVP kassen? Nej, vi ser foreningens bestyrelse som den ”virtuelle” CH/NK – altså det organ, som, med solidt afsæt i foreningens vedtægter, leverer direktiver og blivende bestemmelser, for både foreningens generelle virke, men også enkelte gruppers og medlemmers retningslinier og adfærd. Når bestyrelsen ikke er samlet, deltager bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt, på lige fod med alle øvrige medlemmer, i aktiviteterne i JDRVP’s delinger/grupper.

Men, vi har også brug for dig, så hold øje med vore “jobopslag” 🙂 som snarest vil følge her på siden.