Vedtægter

VEDTÆGTER JDRVP:
§ 1. Navn og adresse Stk. 1.          Foreningens navn er:

Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening (forkortes JDRVP)

Stk. 2.           Foreningens adresse er:

Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening, Dragonkasernen, 7500 Holstebro.

§ 2. Formål.

Stk. 1.           Foreningens formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistoriske køretøjer, materiel og effekter, som har været benyttet ved Jydske Dragonregiment, samt øvrige, nu nedlagte, jyske og fynske kamptropregimenter. Det er endvidere foreningens formål, gennem egne udstillinger og besøgsvirksomhed, samt deltagelse i relevante udadvendte aktiviteter, at medvirke til at formidle hærens historie, med et særligt fokus på Jydske Dragonregiment.

Stk. 2            Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med Jydske Dragonregiment, Statens Forsvarshistoriske Museum, interesseorganisationen Danske Hærhistoriske Museer, samt øvrige relevante foreninger og grupperinger.

 

§ 3. Medlemmer.

Stk. 1.           Som medlemmer kan optages:

  • Alle personer som ved et medlemskab, aktivt eller passivt, ønsker at støtte foreningens virke og formål.
  • Æresmedlemmer, som skønnes at have særlig betydning for foreningen, eller foreningens interesseområde. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen for en periode, eller for livstid. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling i medlemskabsperioden. Den til enhver tid siddende garnisionskommandant på Dragonkasernen, udnævnes obligatorisk til æresmedlem, med medlemsnummer 1, så længe hun/han besidder funktionen som garnisionskommandant på Dragonkasernen.

Stk. 2.           Foreningen repræsenteres ved dens medlemmer. Uanset sammenhængen, skal standarden for adfærd og høflighed opretholdes, således at foreningen præsenteres som en ansvarlig organisation. Foreningens medlemmer fremstår som kustoder, der forvalter en kultur- og hærhistorisk arv, og skal optræde som sådanne.

Stk. 3.           Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtægter, eller som gennem deres adfærd skader foreningens omdømme eller virke, kan af bestyrelsen ekskluderes.

§ 4. Bestyrelse.

Stk. 1.           Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.           Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges blandt aktive medlemmer. Valg finder sted i henhold til § 5.

Stk. 3.           Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær, samt øvrige funktioner.

Stk. 4.           Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 5.           Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 6.           Foreningen forpligtes ved underskrift af den fungerende formand.

 

§ 5. Generalforsamling.

Stk. 1.           Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Til generalforsamlingen har kun medlemmer adgang, som har indbetalt kontingent for det aktuelle år.

Stk. 2.           Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst en måneds varsel. Dette gøres ved udsendelse af indkaldelse pr. brev til foreningens medlemmer, samt ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk. 3.           Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Regnskab for foregående år

d. Budget for det kommende år

e. Indkomne forslag

f. Valg af bestyrelse, jf. punkt 3.1.

g. Valg af 2 revisorer for en periode af to år.

h. Eventuelt

 

Stk. 3.1         Valg til bestyrelsen:

  1. Formand vælges for en valgperiode af to år. Formanden er på valg i lige år.
  2. Næstformanden vælges for en valgperiode af to år. Næstformanden er på valg i ulige år.
  3. Kasserer vælges for en periode på to år. Kassereren er på valg i ulige år.
  4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges således; I lige år vælges 2 medlemmer for en periode på to år. I ulige år vælges 2 medlemmer for en periode af to år.
  5. Valg af to suppleanter for medlemmer af foreningens bestyrelse vælges for en periode af to år.

 Stk. 4.           Forslag i henhold til stk. 3. e., skal fremsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen.

Stk. 5.           Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.

 

§ 6. Økonomi.

Stk. 1.           Foreningens økonomiske midler kan tilvejebringes gennem:

a. Medlemskontingent.

b. Donationer.

c. Sponsorstøtte, samt fondsmidler.

d. Offentligt tilskud.

e. Midler optjent ved diverse arrangementer, udstillinger, m.v.

Stk. 2.           Bestyrelsen træffer afgørelse om i hvilke arrangementer, der kan ske deltagelse.

Stk. 3.           Bestyrelsen beslutter om foreningen kan yde tilskud til deltagelse i arrangementer, og fastlægger ligeledes størrelsen på et evt. tilskud.

Stk. 4.           Kontingentmidler kan anvendes til generel drift, jf. foreningens formål, samt administrative poster, som f.eks. porto og kontorhold.

Stk. 5.           Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et regnskabsår ad gangen.

Stk. 6.           Seneste rettidig betalingsdato er 1.marts.

Stk. 7.           Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 8.           Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

§ 7. Årsberetning.

Stk. 1.           Foreningen udgiver umiddelbart efter generalforsamlingen en årsberetning, der udsendes til alle medlemmer.

 

§ 8. Opløsning.

Stk. 1.           Foreningens opløsning kræver vedtagelse af generalforsamlingen, og mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for en opløsning.

Stk. 2.           I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages foreningens køretøjer, materiel samt midler efter aftale med Statens Forsvarshistoriske Museum.

 

§ 9. Vedtægtsændring og ikrafttrædelse.

Stk. 1.           Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2.           Vedtægterne træder i kraft efter generalforsamling.